ประชุมแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาพัฒนาแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาของกลุ่มต้นแบบ(พื้นที่เดิม) และกลุ่มขยายผล (พื้นที่ใหม่) สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur :CE)

วันที่ 27 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ดำเนินการประชุมแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาพัฒนาแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาของกลุ่มต้นแบบ(พื้นที่เดิม) และกลุ่มขยายผล (พื้นที่ใหม่) สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur :CE) (ตามแผนการพัฒนาแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาของกลุ่ม) ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 11 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ และผู้แทนกลุ่มอาชีพ

(Visited 1 times, 1 visits today)