พิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อรายงานผลการเบิกจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  และพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2562

(Visited 1 times, 1 visits today)